POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jsme soukromé zdravotnické zařízení a poskytovatel sociálních služeb sídlící v Letinách u Blovic. Od roku 2009 provozujeme Domov se zvláštním režimem (dle dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a také lůžkové oddělení následné péče. Naší snahou je poskytovat našim klientům co nejkvalitnější služby a vytvořit pro ně takové prostředí, v němž se budou cítit příjemně a bezpečně. 

DOMOV SE
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

Náš domov až pro 260 klientů od 50 let věku nabízí kromě ubytování a stravy především zdravotní a ošetřovatelskou péči a řadu dalších doprovodných služeb. Vytváříme zázemí pro spokojený život.

Více informací

Lůžka
následné
péče

Lůžkové oddělení následné péče o kapacitě 30 lůžek poskytuje zázemí pacientům, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, ale vyžaduje (do)léčení a tak i nepřetržitou lékařskou péči a dohled.

Více informací

Nadpis dlouhý akorát

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus.

Zavřít

Děkujeme

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Zavřít

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pravidla a nařízení pro návštěvy a postup pro realizaci vycházek klientů SZC Letiny s.r.o. od 12.07.2021

Na základě platných vládních opatření jsou návštěvy v Domově omezeny. Za návštěvu se považují také některé další osoby, které vstupují do zařízení za svými oprávněnými zájmy a jsou v kontaktu s klientem.

 1. Domov je pro návštěvy otevřen denně v době od 13:00 do 16:00 hodin. Mimo uvedené hodiny nebude návštěva umožněna.
 2. Každá návštěva je povinna se předem telefonicky objednat na volný termín na tel. 603 533 046 – vrchní sestra Gabriela Svobodová, DiS.
 3. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase, a to pouze 1x denně nejvýše po dobu 30 minut.
 4. Návštěva v preventivních karanténách a na izolačních pokojích je zakázána. Je přísně zakázán vstup na izolační oddělení a do COVID zón.
 5. Každý návštěvník, včetně nezletilých, se musí podrobit POC testu, pokud nemá dokumenty dle bodu 7 těchto pravidel. Test a jeho provedení je pro návštěvníky zdarma. POC test se provádí na základě výtěru z nosohltanu. Výtěr provádí zdravotnický pracovník (všeobecná sestra) Domova. Vzhledem k tomu, že výtěr z nosohltanu je poměrně nepříjemný, zvažte návštěvu dětí do 10 let.
 6. Testování probíhá před vstupem do pavilonu Vltava a vzhledem k časové náročnosti (čestné prohlášení, čekání na výsledek) je potřeba se k testu dostavit nejpozději 30 minut před objednaným termínem návštěvy!!! Žádáme Vás o absolutní dochvilnost při realizaci testu a návštěvy. V případě nedodržení určeného času Vám nebude moci být POC test proveden a návštěva nebude umožněna.
 7. Povinnost absolvovat POC test v zařízení se nevztahuje na osoby, které:
 1. absolvovaly nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom písemný doklad nebo
 2. v době 180 dnů (od pozitivního testu) přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom písemný doklad nebo
 3. byly očkovány proti onemocnění Covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování. Jedná se o certifikát EU v českém a anglickém jazyce, který musí obsahovat, že u očkování uplynulo:
 1. jsou do 6 let věku. Tyto osoby nejsou povinny dokládat výše uvedené skutečnosti ani nosit ochranu úst a nosu.
 1. Doklad o provedeném očkování, testování, či o prodělaném onemocnění Covid-19 a související ochranné době si můžete stáhnout na internetové adrese: http://ocko.uzis.cz/ .
 2. Jako doklad o očkování lze využít mobilní aplikaci „Tečka“, případně elektronickou formu certifikátu o očkování uloženou v mobilním telefonu či tabletu. V případě využití aplikace „Tečka“ může zaměstnanec Domova zkontrolovat validitu certifikátu čtečkou QR kódu „čTečka“.
 3. Každá navštěvující osoba je povinna si u vchodu do budovy Domova vydezinfikovat ruce a vyplnit Čestné prohlášení osoby navštěvující klienta SZC Letiny s.r.o. Bez vyplněného Čestného prohlášení nebude návštěva realizována. Za osobu mladší 18 let podepisuje Čestné prohlášení její zákonný zástupce. Uvedení rodného čísla a adresy trvalého pobytu návštěvníka je vyžadováno pouze v případě testování POC testem v Domově.
 4. K umožnění provedení POC testu je každý návštěvník povinen mít vlastní správně nasazený respirátor typu FFP2 nebo KN95. Bez této ochrany mu nebude moci být test proveden. Do doby sdělení výsledku POC testu (20 minut) nesmí návštěvník vstupovat do vnitřních prostor Domova.
 5. Navštěvující osobě musí být před započetí návštěvy změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C, nebo zřejmé respirační potíže (rýma, kašel), je návštěva zakázána, i když byl výsledek POC testu negativní!
 6. V případě pozitivního výsledku POC testu je návštěvník poučen o dalším postupu a nebude mu návštěva umožněna.
 7. V případě negativního výsledku POC testu je návštěvník vyzván k dezinfekci rukou a je vybaven respirátorem FFP2 nebo KN95. Klient musí mít jednorázovou roušku (pokud je to možné) – sestra konající službu všem předá ochranné pomůcky a zkontroluje jejich správné nasazení.
 8. Pokud návštěvník přináší pro klienta balíček, je povinen jej předat sestře konající službu, která zajistí jeho dezinfekci. Poté může návštěva přinesené věci předat klientovi osobně. Osoba, která nese klientovi potraviny, respektuje dietní omezení klienta a dbá na to, aby nezatěžoval klienta nadměrným množstvím potravin různého složení (i průjmové onemocnění vzniklé dietní chybou mže vést k preventivní karanténě klienta).
 9. Návštěvník nesmí po celou dobu návštěvy sejmout osobní ochranné prostředky. Návštěvník dodržuje po celou dobu návštěvy odstup od ostatních osob. Během návštěvy je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny a nápoje a provádět další činnosti spojené se sejmutím ochranných pomůcek.
 10. Pohyb návštěvníka ve vlastních ochranných pomůckách, tejně jako bez účinně nasazených poskytnutých pomůcek či bez nich, je ve vnitřních i venkovních prostorách Domova zakázán!
 11. Návštěvník je v průběhu návštěvy povinen strpět dohled zaměstnanců Domova a řídit se jejich pokyny. Dále je povinen dodržovat určenou dobu návštěvy (30 minut).
 12. Při odchodu z pavilonu Domova je návštěvník povinen poskytnuté osobní ochranné pomůcky vyhodit do určené odpadní nádoby. Domov následně zajistí jejich likvidaci v režimu „infekční odpad“. Návštěvník je povinen po ukončení návštěvy neprodleně opustit areál Domova.
 13. Výjimku z omezení návštěv má návštěva klienta v terminálním stadiu života (povoluje ředitel zařízení). Tyto návštěvy jsou povinny podstoupit všechna určená ochranná opatření a jsou povinny dodržovat všechna režimová opatření Domova. Návštěva bez předchozího objednání nebude umožněna.
 14. Čestné prohlášení bude návštěvník vyplňovat opakovaně, a to při každé návštěvě Domova. Uvedeným opatřením a procedurám je návštěvník povinen se podrobit při každé návštěvě.
 15. Preferované jsou návštěvy ve venkovních prostorách Domova! Ve výjimečných případech probíhají na určených návštěvních místnostech. Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti.
 16. Vnitřní pravidla Domova – Postup pro realizaci vycházek klientů byla dle Mimořádného opatření MZCR zrušena. Pro opuštění areálu Domova klientem je nutné oznámení přítomným zaměstnancům na příslušném oddělení, včetně doby předpokládaného návratu. Po návratu klienta nejsou uplatňována karanténní opatření.
 17. Tato vnitřní pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Domova a vyvěšena u vstupů do Domova. S těmito pravidly jsou prokazatelně seznámeni návštěvníci, zaměstnanci a v přiměřené míře i klienti Domova.

 

V Letinech dne 11.07.2021                                                                                                                            Aleš Patera – ředitel

 

Přílohy:

 1. Čestné prohlášení osoby navštěvující klienta SZC Letiny

Čestné prohlášení osoby navštěvující klienta SZC Letiny

Příjmení a jméno navštíveného:                 …………………………………………………………….

 

Prohlašuji, že:

Telefonní číslo návštěvníka:……………………………………………………………

Dokládám potvrzení o:

 

 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a očkován/a proti onemocnění COVID-19 a předkládám k nahlédnutí doklad o tom, že:

 

 

a nejevím žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Z tohoto důvodu sděluji:

Rodné číslo návštěvníka:…………………………………………………………...

Trvalé bydliště návštěvníka:…………………………………………………………...

Zdravotní pojišťovna:…………………

Výsledek POC testu:□negativní□pozitivní

Použitý test splňuje požadavky citlivosti minimálně 90% a specifitu 97%.

Použitý test nebyl poskytnut bezplatně ani pořízen z jiných veřejných prostředků.

Test není z distribuce Avenier, a.s.

Uděluji tímto výslovný souhlas Sociálnímu a zdravotnímu centru Letiny s.r.o., se sídlem Zručská cesta 1949/8, 301 00 Plzeň, IČ: 63504502, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 6429 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto mé osobní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, a pro provedení POC testu v SZC Letiny s.r.o. rodné číslo a trvalé bydliště, zdravotní pojišťovnu.

            Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel evidence osob, které navštívili pobytové zařízení sociálních služeb v době ohrožení nákazy koronavirem COVID-19. Zpracovávat údaje o zdravotním stavu osob lze dle článku 9, odst. 2 písm. i) GDPR, jestliže je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví a ochrany před vážnými příhraničními zdravotními hrozbami. Údaje budou správcem zpracovány po dobu od podpisu tohoto souhlasu do doby platnosti Pravidel a nařízení pro návštěvy SZC Letiny s.r.o., nebo dokud jej neodvolám. Souhlas lze vzít kdykoli zpět a to například zasláním písemného vyjádření nebo e-mailu na kontaktní údaje SZC Letiny s.r.o. Osobní oznámení není s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci možné. Beru na vědomí, že dle GDPR mám právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, požádat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.        

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s dokumentem Pravidla a nařízení pro návštěvy SZC Letiny s.r.o., tomuto dokumentu jsem porozuměl a zavazuji se tyto pravidla dodržovat.

Beru „na vědomí“:

Jsem si vědom možných právních následků uvedením nepravdivých informací v důsledku ohrožení veřejného zdraví.

       

V Letinech dne:        ……………….          Podpis:          …………………………………………

 

DŮVOD NEUMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY:

...................................................................................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………................

 

Podpis zaměstnance, který neumožnil návštěvu:             …………………………………………..

Zavřít